Przewlekłe nieregulowanie zobowiązań może doprowadzić do tego, iż wierzyciel straci cierpliwość i zdecyduje się skierować sprawę do sądu. Gdy roszczenie zostanie uznane za zasadne i jednocześnie niespłacane, sąd wydaje wyrok opatrzony klauzulą wykonalności. Na tej podstawie komornik może odzyskać środki na pokrycie długu. Istnieje możliwość uzyskania klauzuli wykonalności również na wyroki inne niż cywilne (np. karne) lub akty notarialne (np. w ramach procedury poddania się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.)

Kim właściwie jest komornik?

Komornik to funkcjonariusz publiczny, którego głównym zadaniem jest wykonywanie rozstrzygnięć sądowych w zakresie roszczeń cywilnych poprzez przymus egzekucyjny.
Na podstawie ustaw z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych komornikiem może zostać jedynie osoba posiadająca polskie obywatelstwo, wykształcenie prawnicze, nieposzlakowaną opinię oraz zaświadczenie o niekaralności. Ponadto, wymogiem jest ukończenie 28 roku życia. Każdy komornik prowadzi własną kancelarię przy sądzie rejonowym.

Jak działa komornik?

Wiedząc kim jest komornik, należy zadać sobie pytanie w jaki sposób komornik odzyskuje środki na rzecz spłaty długu. Istnieje możliwość uregulowania części lub całości długu w sposób dobrowolny. Wiąże się to z naliczeniem niższej opłaty na rzecz komornika, wynoszącej najczęściej 3%. Jeśli jednak dłużnik nie wykazuje chęci spłaty długu lub stworzenia planu ratalnego, musi się on liczyć z dwojakimi konsekwencjami. Po pierwsze, opłata egzekucyjna naliczana od wartości zajętych rzeczy wzrośnie ponad trzykrotnie i wyniesie już nie 3%, a 10%. Po drugie, dłużnik musi będzie musiał liczyć się z możliwością zajęcia części jego środków pieniężnych lub nawet zlicytowaniem części jego majątku.

Co może zostać zajęte w drodze egzekucji komorniczej?

Najprostszym sposobem odzyskania środków jest zajęcie konta bankowego. Jeżeli nie znajdują się na nim wystarczające fundusze, w dalszej kolejności dokonuje się zajęcia wynagrodzenia dłużnika. W przypadku umowy o pracę istnieje możliwość zajęcia do 50% wysokości wynagrodzenia w standardowej sytuacji i do 60% w przypadku niepłacenia alimentów. Komornik nie może jednak zająć wynagrodzenia w taki sposób, by kwota, jaka pozostanie dłużnikowi była niższa niż wynagrodzenie minimalne. Umowy zlecenie i umowy o dzieło nie są objęte ochroną i mogą zostać zajęte w całości.

Jeśli zajecie wystarczającej ilości środków z oszczędności i wynagrodzeń się nie powiedzie, komornik może dokonać zajęcia części majątku dłużnika. Na początku dotyczy to ruchomości, które nie są niezbędne do codziennego życia. W nielicznych sytuacjach przeprowadza się licytacje nieruchomości dłużnika. Jeśli jest to jego miejsce zamieszkania, eksmisja polega na przeprowadzeniu się do lokalu zastępczego oferowanego przez właściwą gminę lub miasto.

Jakie świadczenia i przedmioty nie podlegają egzekucji komorniczej?

Wolne od zajęcia są alimenty oraz świadczenia społeczne ze strony państwa. Z przedmiotów wymienić należy wszystkie umożliwiające codzienne funkcjonowanie, podjęcie pracy i naukę.

M.Z.