W ramach poprzedniego artykułu wspominałem o możliwości składania przez pielęgniarki i położne roszczeń do szpitali związanych z nierównym traktowaniem – tylko ze względu na brak wyższego wykształcenia. W kolejnym artykule z tego cyklu chciałbym poruszyć zagadnienie czego w zasadzie mogą domagać się pielęgniarki od szpitali – zarówno w kontekście rodzajów roszczeń jak i ich wysokości.

Zasadniczo roszczenia, które można zamieścić w pozwie obejmuję trzy zagadnienia:

a) roszczenie o zapłatę kwot „zaległego wynagrodzenia” wraz z odsetkami,

b) ustalenia treści umowy o pracę w taki sposób, iż od dnia wniesienia pozwu pielęgniarce przysługiwać będzie wynagrodzenie w nowym wymiarze,

c) zwrotu kosztów postępowania, a w szczególności kosztów zastępstwa procesowego (adwokata), albowiem roszczenia z zakresu prawa pracy zwolnione są od opłaty od pozwu.

A. Roszczenie o zapłatę obejmuje różnicę między tym, co pielęgniarka/położna dostałaby, gdyby szpital nie stosował kryteriów nierównego traktowania. Docelowo będzie to różnica między stawkami wynikającymi z przynależności do danej grupy płacowej. Pielęgniarka zaszeregowana do grupy II w 2021 roku otrzymywała wynagrodzenie wyższe  o 1291,87 zł miesięcznie w porównaniu do pielęgniarki zaszeregowanej do grupy V, zaś w porównaniu do pielęgniarki z grupy VI o kwotę 1 705,27 zł. W 2022 roku wynagrodzenia te różniły się następująco: w odniesieniu do pielęgniarek z grupy V wynagrodzenie pielęgniarek z grupy II było wyższe o kwotę 1 528,88 zł, zaś w porównaniu do pielęgniarek z grupy VI – o kwotę 1981,88 zł. W 2023 roku pielęgniarka z grupy II otrzymywała wynagrodzenie wyższe o kwotę 1 713,46 zł, w stosunku do pielęgniarek z V grupy, zaś w stosunku do pielęgniarek z VI grupy o 2 221,18 zł. Mając na względzie powyższe, należy wskazać, że tzw. luka płacowa wynosiła średnio około 1/3 wynagrodzenia.

Wysokość roszczenia objętego pozwem będzie zatem wynosić iloczyn „różnicy płacowej” oraz liczby miesięcy – co do zasady od lipca 2021 r. co oznacza, że obecnie na każdą z pielęgniarek z grupy IV przypada niedopłata ok. 60.000 zł. Takiej też kwoty pielęgniarka może domagać się w ramach powództwa o zapłatę od szpitala.

B. Roszczenie o ustalenie treści stosunku pracy w zakresie wysokości wynagrodzenia obejmować będzie żądanie zmiany umowy o pracę w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki odpowiadało temu, jakby była ona zaliczana do II grupy płacowej. Docelowo, od dnia 1 stycznia 2024 r. przysługiwać jej będzie wynagrodzenie w wymiarze 8186,53 zł miesięcznie.

C. Żądanie zwrotu kosztów procesu związane jest z wstąpieniem do sprawy pełnomocnika. Docelowo, w takim przypadku pielęgniarce przysługiwać będzie dodatkowo prawo do żądania od szpitala zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, co przy kwocie ok. 60.000 zł wynosić będzie 5400 zł. Może się zatem okazać, że poniesione przez nią koszty pomocy prawnej zostaną w pełni skompensowane.

M.S.