Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 374 ze. zm.), potocznie nazywanej „Tarczą antykryzysową”, wprowadzono szereg form wsparcia dla przedsiębiorców. Jedną z takich rozwiązań jest niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy, uregulowana w art. 15 zzd ustawy.

Ze względu na okoliczności przyjęcia ustawy (w szczególności szybki czas prac nad aktem normatywnym w jej końcowym brzmieniu) oraz krótką praktykę jej stosowania (niespełna 6 tygodni) – pojawiały się pytania natury praktycznej, w kontekście warunków pożyczki, jak również samej procedury składania wniosków.

Pierwszą z wątpliwości stało się przekonanie o terminowości składania wniosków. Sprowadzało się ono do stwierdzenia, że nabór wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę ma charakter ograniczony, a w Warszawie przypada on na dzień 30 kwietnia 2020 r. Zauważyć należy jednak, że o ile nabory miały/mają charakter terminowy (m.in. przez Urząd Pracy w Wołominie do 29 kwietnia 2020 r.), to na dzień sporządzenia niniejszego artykułu, termin zamknięcia naboru w Warszawie nie został jeszcze podany. Celowym byłoby zatem obserwowanie aktualnych wpisów na stronie aktualności właściwego Urzędu Pracy.

Druga z wątpliwości sprowadzała się do zapytania, czy umowy pożyczki składane jako załączniki do wniosku powinny być podpisanie. Odpowiedź brzmi TAK, jeśli dotyczy to wniosków składanych drogą pocztową. Natomiast w przypadku wniosków składanych online – w poradnikach wprost wskazane zostało, że należy dołączyć jedynie formularz umowy (dostępny na stronie internetowej) w formacie pdf., bez jego podpisywania.  Warto dodać, że w przypadku przesłania dokumentów pocztą – należy załączyć dwa egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy pożyczki.

Trzecia wątpliwość sprowadzała się do zapytania, czy zaległości wobec m.in. ZUS czy Urzędu Skarbowego wyłączają przedsiębiorcę od możliwości zaciągnięcia niskooprocentowanej pożyczki. Wyjaśnić należy, że przesłanka braku posiadania zaległości wobec urzędów (jaka stanowi warunek m.in. w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikrofirm) nie została aktualnie dołączona do opisu wymogów niskooprocentowanej pożyczki z Urzędu Pracy. Docelowo, na postawione pytanie należy odpowiedzieć przecząco.

Wreszcie czwarta wątpliwość, również przekazywana jako „plotka” sprowadzała się do stwierdzenia, że wnioski, które wpłyną do Urzędu Pracy po terminie naboru nie będą rozpatrywane, jako spóźnione. Innymi słowy wątpliwość ta sprowadzała się do ustalenia daty, w których termin złożenia wniosku został zachowany. Również i do tych rewelacji należy podejść z ostrożnością mając na względzie m.in. dyspozycję art. 57 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego. In summa, do zachowania terminu złożenia wniosku niezbędne jest nadanie przesyłki w polskiej placówce pocztowej (Poczta Polska) albo wysłane wniosku w formie dokumentu elektronicznego i otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru na e-mail (w przypadku braku otrzymania potwierdzenia należy ponowić próbę podpisania wniosku przez m.in. profil zaufany).

c.d.n.