Wielu właścicieli nieruchomości decyduje się na skorzystanie z najmu okazjonalnego, gdyż charakteryzuje się to o wiele lepszym zabezpieczeniem interesu osoby wynajmującej
w porównaniu do standardowego najmu. Jak to dokładnie działa?

Na czym polega najem okazjonalny?

W umowie najmu wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy rzeczy do używania, zaś najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu wskazany w umowie czynsz. Najem okazjonalny zawiera w umowie jeszcze jedno, bardzo ważne postanowienie dotyczące udzielenia zgody na dobrowolne poddanie się eksmisji w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy.

Warto wspomnieć, iż najem okazjonalny nie jest skierowany do wszystkich. Z tego rozwiązania skorzystać mogą jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej dotyczącej wynajmu nieruchomości. Umowa może dotyczyć jedynie lokali mieszkalnych, zatem kiosk czy inny punkt usługowy nie może zostać w ten sposób wynajęty.

Jak wygląda umowa najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego może zostać zawarta jedynie pisemnie. W treści umowy powinno znaleźć się kilka kluczowych elementów:

I Oznaczenie stron i przedmiotu umowy

II Określenie czasu najmu nie dłuższe niż 10 lat

III Wysokość czynszu, czas i forma zapłaty

IV Wysokość kaucji i zasady jej zwrotu

V Akt notarialny zawierający oświadczenie:

a) najemcy, który dobrowolnie wyraża zgodę na poddanie się egzekucji i opuszczenie lokalu po rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy,

b) najemcy, w którym wskazuje lokal zastępczy względem wynajmowanego,

c) właściciela lokalu zastępczego, który wyraża zgodę na przeprowadzkę najemcy, gdyby doszło do eksmisji.

Koniec obowiązywanie umowy

Umowa najmu okazjonalnego może przestać wiązać strony ze względu na wygaśnięcie, czyli na przykład po upływie pięciu lat, gdy na taki okres została zawarta. Umowa może zostać także rozwiązana przed upływem czasu określonego w umowie. Może tak się stać, gdy:

I Najemca, mimo upomnień, korzysta z nieruchomości w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem.

II Najemca zalega z płatnościami czynszu przez trzy miesiące, a wynajmujący powiadomił o chęci rozwiązania umowy.

III Najemca, bez zgody właściciela, wynajął albo oddał do użytkowania nieruchomość osobom trzecim.

Każda z powyższych przesłanek rozwiązania umowy narzuca miesięczny okres wypowiedzenia.

M.Z.