Procedurę upadłości konsumenckiej, przyjmując pewne uproszczenia, możemy podzielić na pięć etapów. Biorąc pod uwagę kwestie dot. odpowiedniego przygotowania do procesu upadłości – mogą one przebiegać mniej lub bardziej schematycznie i bezproblemowo.

A. Przygotowanie i złożenie wniosku o upadłość

Etap kluczowy, bez którego nie byłoby dalszej procedury. Wniosek o upadłość konsumencką zgłaszamy na piśmie – na szczęście wykorzystując dedykowany do tego formularz. Poprawność jego wypełnienia ma istotne znaczenie dla dalszego przebiegu sprawy. Dlatego też na tym etapie warto już rozważyć pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

Formularz należy wypełnić w całości, przekreślając pola, które nas nie dotyczą (np. dot. przedstawiciela ustawowego). Do formularza załączamy dowody dot. sytuacji majątkowej, osobistej i rodzinnej, jak również dowód uiszczenia opłaty od wniosku (30 zł). Wniosek należy założyć w sądzie gospodarczym właściwym dla miejsca zamieszkania/pobytu upadłego

B. Postępowanie ws. upadłości konsumenckiej i wyznaczenie syndyka

Postanowienie ws. upadłości konsumenckiej może zapaść na posiedzeniu niejawnym (tj. bez przeprowadzenie rozprawy i wysłuchania dłużnika). W ramach postanowienia Sąd stwierdza upadłość dłużnika oraz wyznacza syndyka do prowadzenia postępowania upadłościowego.

Samo wydanie orzeczenia w przedmiocie upadłości może być poprzedzone rozprawą, do której warto się nieco przygotować. Również i na tym etapie wskazana może być pomoc pełnomocnika, która wskaże, o co Sąd może nas zapytać.

C. Postępowanie upadłościowe prowadzone przez syndyka

Syndyk, jako nasz „prywatny komornik” będzie podejmował zarówno działania w zakresie reprezentacji interesów upadłego w prowadzonych postępowaniach sądowych, ustalał krąg wierzycieli i zakres ich roszczeń, ale również „namierzał” majątek i zarobki upadłego, celem spłaty wierzytelności.  Oznacza to, że syndyk może zająć upadłemu dochody z wynagrodzenia za pracę/zlecenie, rachunki bankowe jak również poczynić kroki w kierunku spieniężenia majątku (jeśli upadły takowy posiada).

Syndyk będzie wymagał kontaktu (mniejszego lub większego) z upadłym, co może się wiązać z co najmniej jedną wizytą w biurze syndyka oraz udzieleniem odpowiedzi na pytania dot. stanu osobistego i majątkowego. Pytania mogą zostać zawarte w ramach listy pytań, która niekiedy jest dość obszerna. Warto jednak współpracować z syndykiem, albowiem jemu również będzie zależeć na możliwe szybkim zakończeniu sprawy.

D. Zakończenie postępowania upadłościowego i rozstrzygnięcia

Kiedy syndyk zakończy swoje działania (ustalenie kręgu wierzycieli, spieniężenie majątku etc.) i stwierdzi, że majątek upadłego nie pozwala na dalsze prowadzenie postępowania – może on skierować do sądu upadłościowego wniosek o zakończenie postępowania upadłościowego. To z kolei może się zakończyć na dwa sposoby:

  1. umorzeniem prowadzonego postępowania (od razu), co również może być połączone z umorzeniem pozostałych zaległości dłużnika,
  2. przygotowaniem planu spłat w ramach którego upadły przez pewien czas (do 36 miesięcy) będzie regulował miesięczne kwoty zadłużenia w ramach rat.

Pierwsze z rozwiązań wydaje się korzystniejsze, ale nie jest możliwe w każdym przypadku. Jeśli upadły ma obiektywne możliwości podjęcia pracy – syndyk będzie wnioskował (po konsultacji z upadłym) wysokość miesięcznej raty.

Plan spłat również jest korzystny dla upadłego, albowiem pozawala na zatrzymanie biegu odsetek, a zwykle same raty nie są zbyt wysokie i nie pokrywają w całości zadłużenia, które w pozostałym zakresie może zostać umorzone. W przypadku „szczęśliwców”, którym umorzono postępowanie – sama procedura się kończy. W przypadku planu spłat…

E. Realizacja planu spłat i zakończenie postępowania

W przypadku ustalenia przez Sąd planu spłat (np. kwoty po 500 zł przez okres 24 miesięcy) – należy cierpliwie i sumiennie wywiązywać się z nałożonych obowiązków. Oprócz dokonywania płatności należy składać do Sądu sprawozdania z wykonania planu spłat oraz informować Sąd o zmianie okoliczności stanowiących podstawę jego wydania np. otrzymanie znaczących przychodów. Po upływie ustalonego przez Sąd okresu i uczynieniu zadość obowiązkom – postępowanie zakończy się, a pozostałe zadłużenie zostanie „wymazane”.

M.S.