Na skutek kolejnych nowelizacji prawa upadłościowego – postępowanie w przedmiocie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (zwanej potocznie upadłością konsumencką) stało się znacznie prostsze. Życiowe zdarzenia mogą prowadzić wiele osób do stanu niewypłacalności, a wówczas ogłoszenie upadłości może okazać się jedyną szansą na wyjście z długów. Z czym jest to związane? Jakie są procedury? W ramach niniejszego artykułu rozpocznę cykl dot. zagadnienia upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej (dla przedsiębiorców mamy odrębny tryb upadłości), którzy popadli w długi, których nie są w stanie regulować bez swojej winy. Procedura upadłościowa zmierza do tego, aby zobowiązania upadłego zostały spłacone lub – w przypadku braku takiej możliwości – umorzone. Jest to główna przyczyna dlaczego dłużnicy chcą korzystać z tego rozwiązania. Umorzenie postępowania, ale również ustalenie planu spłat powoduje nie tylko wstrzymanie dalszego wzrostu zadłużenia (np. odsetek), ale również może skutkować zmniejszeniem zadłużenia, jeśli część zaległości zostanie umorzona. Jak zatem to zrobić?

Zacząć należy od przygotowań. Te można podzielić na analizę sprawy oraz przygotowanie dokumentów. Pierwsze zagadnienie odnosi się do zasięgnięcia informacji lub samodzielnego zbierania danych dot. tego, czy dana osoba kwalifikuje się w ogóle do upadłości – w szczególności czy jej długi nie powstały wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy ma ona możliwość spłaty długów lub majątek nadający się do spieniężenia i pokrycia zobowiązań. W takich przypadkach przeprowadzenie sprawy o upadłość może być utrudnione. Warto także zbadać, czy osoba wpadła w stan zadłużenia bez swojej bezpośredniej winy np. na skutek uzależnienia, zdarzeń losowych (choroba, utrata pracy) czy innych zdarzeń, niezależnych od jej woli (np. oszukanie przez partnera).

Warto poświęci trochę czasu na przygotowania związane z procedurą upadłości, albowiem z jednej strony unikniemy w ten sposób ryzyka oddalenia wniosku, a z drugiej – sama procedura będzie przebiegać znacznie sprawniej np. jeśli wskażemy już we wniosku wszystkich naszych wierzycieli. Polecam również zasięgnąć informacji odnośnie tego, co wiąże się z samym przebiegiem oraz skutkami upadłości. Do tychże zaliczyć można m.in. znaczne pogorszenie zdolności kredytowej, powstanie rozdzielności majątkowej z małżonkiem czy prowadzenie sprawy upadłościowej (podobnej do postępowania komorniczego) przez pewien czas, co wiąże się m.in. z zajęciem rachunku bankowego czy wynagrodzenia za pracę.

Jeśli kwalifikujemy się do upadłości konsumenckiej i wiemy „z czym to się je” – warto pozbierać dokumenty, które stanowić będą załączniki do wniosku o upadłość. Wyróżnić można dokumenty :

a) potwierdzające stan zadłużenia (wezwania do zapłaty, wyroki, zajęcia komornicze, zaświadczeni z KRD lub z BIK)

b) obrazujące przyczyny upadłości (zaświadczenie o stanie zdrowia, zaświadczenia o korzystaniu z terapii, wyroki etc.)

c) wykazujące wysokości osiąganych dochodów (umowa o pracę/zlecenie, PIT za poprzedni rok, zaświadczenia o dochodach, zaświadczenie o statusie bezrobotnego)

d) stanowiące dowód na brak możliwości podjęcia pracy (np. zaświadczenia lekarskie) lub posiadanie innych obciążeń (np. członka rodziny wymagającego opieki).

Katalog dokumentów może być szerszy i wynika z konkretnej sprawy np. załącza się również dowody posiadanego majątku, który będzie przedmiotem postępowania syndyka (np. udział w nieruchomości). Z tak zebranym zestawem dokumentów można przystępować do przygotowania wniosku, który skierowany zostanie do wydziału gospodarczego sądu rejonowego wg miejsca zamieszkania wnioskodawcy (dłużnika). Sam wniosek podlega opłacie 30 zł, którą można uiścić przelewem lub w kasie sądu, w chwili składania wniosku.

W ramach kolejnych artykułów omówię przebieg postępowania upadłościowego, jego skutki oraz wątpliwości dot. tejże procedury.

M.S..