Loading...
Home2023-01-19T13:16:50+00:00

Kredyty Frankowe

darmowa analiza – umorzenie – wstrzymanie rat –
usunięcie WIBOR

SPRAWDŹ

O KANCELARII

Kancelaria Adwokacka adw. Michała Sierugi została założona w 2015 roku. Naszym priorytetem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, cechującym wiodące kancelarie prawne, przy jednoczesnym indywidualnym podejściu do Klienta. Możliwość osobistego kontaktu z prawnikiem jest naszym celem w budowaniu zaufania, opartego na pełnym zrozumieniu indywidualnych potrzeb Klienta. Kancelaria stale i dynamicznie się rozwija, co skutkuje miarowym powiększaniem się liczby podmiotów współpracujących.

  • wieloletnie doświadczenie zawodowe

  • profesjonalna obsługa prawna firm i osób fizycznych

  • reprezentacja przed Sądami i Instytucjami Publicznymi

CODZIENNIE REPREZENTUJEMY NASZYCH KLIENTÓW W SPORACH SĄDOWYCH

SPECJALIZACJE

OBSŁUGA WSPÓLNOT, SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I FUNDACJI

Kancelaria prowadzi obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz spółdzielni pracy jak również stowarzyszeń i fundacji. W ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, adwokaci kancelarii zajmują się przygotowywaniem oraz opiniowaniem umów i projektów uchwał, prowadzeniem działań egzekucyjnych wobec dłużników czy udziałem w posiedzeniach organów kolegialnych (m.in. walnych zgromadzeń czy zebrań wspólnoty).

Kancelaria świadczy również usługi związane z rejestracją fundacji i stowarzyszeń oraz ich bieżącą obsługą prawną. Odpowiadamy na pytania jak prosto założyć stowarzyszenie czy zarejestrować fundację. Posiadamy liczne rekomendacje zadowolonych klientów.

W zależności od indywidualnych potrzeb oferujemy współpracę w ramach jednego z trzech wariantów rozliczeniowych: wynagrodzenia ryczałtowego, stawki godzinowej lub wynagrodzenia za poszczególne czynności. Zachęcamy do kontaktu celem wyboru najbardziej odpowiedniego dla Państwa rozwiązania.

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorców. Pomagamy naszym klientom od samego początku, czyli rejestracji działalności gospodarczej albo sporządzenia umowy spółki. Składamy wnioski o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestrację w CEIDG. Wspieramy przedsiębiorców w uzyskaniu dofinansowania na prowadzenie działalności gospodarczej.

W zakres naszych usług wchodzi również bieżąca obsługa przedsiębiorców. W ramach współpracy sporządzamy i opiniujemy umowy, prowadzimy negocjacje, reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych.

W zależności od Państwa potrzeb proponujemy współpracę w ramach jednego z trzech wariantów rozliczeniowych: wynagrodzenia ryczałtowego, stawki godzinowej lub wynagrodzenia za poszczególne czynności. Celem wyboru najbardziej optymalnego dla Państwa rozwiązania zachęcamy do kontaktu.

KREDYTY FRANKOWE

Dzięki licznym orzeczeniom sądów, stwierdzenie bezwzględnej nieważności umów kredytowych, a co za tym idzie zwrot wszelkich wpłaconych środków przez Kredytobiorcę na rzecz Banku jak również „odfrankowienie” umów kredytowych stało się nie tylko możliwie, ale i wysoce prawdopodobne. Możliwość stwierdzenia nieważności umowy kredytowej albo usunięcie klauzul przeliczeniowych skutkuje znaczną poprawą sytuacji finansowej kredytobiorców. Uznanie m.in. zapisów dot. Klauzul przeliczeniowych, które w sposób dowolny umożliwiały Bankowi ustalanie wysokości rat i salda kredytu za klauzule abuzywne oznacza, że kredytobiorcy (frankowicze) mogą płacić niższe raty kredytowe, a ich zobowiązania ulegają zmniejszeniu z powodu nadpłaty kredytu. W przypadku uznania umowy kredytu za nieważną możliwy jest również całkowity zwrot Kredytobiorcy wpłacanych środków. Taką linię orzeczniczą potwierdził wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 3 października 2019 r. w sprawie o sygn. C-260/18.

Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem powództwa (pozew frankowy) oraz jego popieraniem przed sądem (reprezentacja procesowa). Dokonujemy bezpłatnej analizy sprawy, oceniając szansę na korzystny dla klienta wynik, a nasz specjalista sporządza dokładne wyliczenie kwoty roszczenia (co pozwala dodatkowo na uniknięcie występowania o opinię biegłego w toku sprawy). Nasza strategia procesowa pozwala na skuteczne i szybkie zakończenie postępowań przeciwko bankom.

Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną analizą sprawy w zakresie zasadności złożenia pozwu oraz możliwej do uzyskania kwoty – wyślij skan umowy kredytowej z ewentualnie zawartymi aneksami na adres e-mail: ms@adwokatsieruga.pl

POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNE, UPADŁOŚCIOWE I UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kancelaria świadczy usługi z zakresu postępowania likwidacyjnego (w oparciu o Kodeks spółek handlowych) i upadłościowego (w oparciu o ustawę Prawo upadłościowe), ze uwzględnieniem upadłości konsumenckiej. Pomagamy przedsiębiorcom w zakończeniu działalności gospodarczej, tj. zamknięciu spółki czy wyrejestrowania działalności z CEIDG. Udzielamy porad, jak w optymalny sposób  zakończyć działalność gospodarczą.

W przypadku powstania zobowiązań związanych z prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością doradzamy, w jaki sposób uniknąć odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (m.in. w oparciu o art. 299 k.s.h.).

Oferujemy również pomoc przy składaniu wniosków o upadłość konsumencką. Dokonujemy wstępnej analizy podstaw do złożenia wniosku oraz pomagamy przygotować niezbędną dokumentację. Jeśli masz wątpliwości czy kwestia dot. upadłości konsumenckiej może dotyczyć i Ciebie – zapraszamy do kontaktu.

PRZYGOTOWYWANIE UMÓW I PISM PROCESOWYCH  

Prawidłowe sporządzenie umowy lub pisma procesowego pozwoli uniknąć wielu problemów. Nierzadko, poprzez właściwe przygotowanie umowy lub dokonanie jej weryfikacji, udaje się Stronom uniknąć długotrwałych procesów sądowych. W razie ich zaistnienia – rzetelnie sporządzone pisma procesowe, odgrywają często decydujące znaczenie w korzystnym rozstrzygnięciu sprawy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oferujemy szeroki wachlarz świadczonych usług, również w zakresie sporządzania umów czy pism procesowych o charakterze wpadkowym. Podejmujemy się zarówno przygotowania umów, jak i ich weryfikacji oraz interpretacji m.in. na potrzeby procesów sądowych. W przypadku braku chęci korzystania z usług adwokata w całym postępowaniu sądowym przygotowujemy pisma (np. pozwy lub wnioski), które zainteresowani składają w sądzie w imieniu własnym.

Jeśli zamierzasz wynająć lokal –  umowa najmu powinna skutecznie zabezpieczać Twoje interesy. Podobnie, gdy zamierzasz nabyć nieruchomość czy dokonać zniesienia współwłasności.  Pomoc adwokata to inwestycja w bezpieczeństwo.

PRAWO PRACY

W sporach dotyczących stosunku pracy oraz w przypadku zatrudnienia na innej podstawie (np. umowa zlecenia) reprezentujemy pracowników i pracodawców. Posiadamy doświadczenie w sprawach dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji lub innych naruszeń zaistniałych po stronie pracodawcy. W imieniu pracowników składamy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, także bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. dyscyplinarne). Prowadzimy postępowania dot. wypadków przy pracy i odszkodowań z tym związanych.

Z drugiej strony występujemy również w imieniu pracodawców w sporach z pracownikami m.in. w zakresie roszczeń z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę czy nienależnego żądania przywrócenia do pracy. Współpracujący z kancelarią adwokaci specjalizują się w sprawach z obszaru prawa pracy, również w zakresie prowadzenia audytów

# dyskryminacja w pracy

# odszkodowanie za wypadek w pracy

# przywrócenie do pracy

SPRAWY KARNE

Jednym z filarów działalności Kancelarii jest prowadzenie spraw karnych (w tym wykroczeniowych oraz dyscyplinarnych).Adwokaci współpracujący z Kancelarią świadczą usługi jako obrońcy albo pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych w sprawach karnych (pokrzywdzonych). Sporządzamy prywatne akty oskarżenia, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz wnosimy środki odwoławcze, także te o charakterze nadzwyczajnym (kasacja). Składamy wnioski o odroczenie wykonania kary, rozłożenie grzywny na raty czy wydanie wyroku łącznego. Bierzemy udział w czynnościach procesowych oraz widzeniach z osadzonymi w aresztach oraz zakładach karnych.

Adwokaci posiadają duże doświadczenie w sprawach z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (tzw. posiadanie) oraz Prawa o ruchu drogowym (wypadki komunikacyjne). Cechuje ich zaangażowanie i dyspozycyjność. Zachęcamy do kontaktu w razie problemów związanych z zatrzymaniem, przedstawieniem zarzutów czy skierowaniem aktu oskarżenia.

SPORY SĄDOWE I SPRZECIWY OD NAKAZÓW ZAPŁATY

Reprezentujemy klientów w sporach sądowych, w postępowaniu cywilnym (zastępstwo procesowe) i karnym (obrońca, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego). Występujemy również przed sądami dyscyplinarnymi, organami administracji oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi (reprezentujemy również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym). Prowadzenie spraw ma charakter kompleksowy (od wszczęcia postępowania do postępowania egzekucyjnego albo wykonawczego) lub wpadkowy (np. zastępstwo procesowe w konkretnej sprawie).  Bierzemy udział w rozprawach zarówno przed sądami położonymi w apelacji warszawskiej (sądy w Warszawie, Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Sąd Rejonowy w Wołominie czy Sąd Rejonowy w Piasecznie), jak i przed sądami w całej Polsce.

Specjalizujemy się w postępowaniach związanych z wydawaniem nakazów zapłaty, ze szczególnym uwzględnieniem składania sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i uchylaniu tych nakazów, gdy termin na złożenie sprzeciwu już minął. Posiadamy doświadczenie w sprawach związanych z przedawnieniem roszczeń oraz zobowiązaniami powstałymi na skutek oszustwa (kradzież danych).

Jeśli w stosunku do Ciebie lub Twojego bliskiego zapadł nakaz zapłaty a dowiedziałeś/dowiedziałaś się od tym dopiero od komornika – wyślij nam skan/kopię zawiadomienia o wszczęciu egzekucji oraz ewentualnie tego nakazu zapłaty. Bezpłatnie przeanalizujemy czy nakaz można jeszcze uchylić. Dokumenty można przesyłać na adres: ms@adwokatsieruga.pl

SPRAWY RODZINNE

Adwokat Michał Sieruga od wielu lat specjalizuje się w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa rodzinnego. Pomoc dotyczy zarówno spraw prowadzonych w trybie procesowym (rozwód, alimenty, zaspokajanie potrzeb rodziny, rozdzielność majątkowa), jak i nieprocesowym (ustalenie kontaktów, ograniczenie władzy rodzicielskiej, podział majątku po rozwodzie). Adwokat wspiera rodziców również w prowadzeniu negocjacji dotyczących porozumienia wychowawczego (m.in. pomagając sporządzić dopasowany do potrzeb plan wychowawczy).

Wieloletnia praktyka i doświadczenie zdobyte w licznych sprawach rodzinnych pomaga w uzyskaniu korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia w procesach takich jak rozwód z orzekaniem o winie, alimenty na rzecz dziecka albo dorosłego, uprowadzenie rodzicielskie (również międzynarodowe, prowadzone w oparciu o tzw. konwencję haską) czy postępowania prowadzone w oparciu o regulacje prawa międzynarodowego prywatnego ( np. rozwody zagraniczne).

Adwokat Michał Sieruga posiada również doświadczenie w zakresie spraw dot. ubezwłasnowolnienia, umieszczenia osoby w ZOL oraz procedury skierowania do DPS, co znajduje odzwierciedlenie w cyklicznie prowadzonych wykładach oraz szkoleniach dotyczących powyższej problematyki.

AKTUALNOŚCI

Uwaga!

Informujemy, że od dnia 1 września 2022 r. zmianie uległa siedziba kancelarii oraz adres do doręczeń.

Obecna siedziba kancelarii to Al. Solidarności 72 lok. 4, 00-145 Warszawa

(wejście od strony osiedla, od strony Kina Muranów)

W razie konieczności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ms@adwokatsieruga.pl

Za niedogodności przepraszamy.

Godziny otwarcia kancelarii w okresie epidemii COVID-19

Celem zapewnienia bezpieczeństwa naszym klientom, mając jednocześnie na względzie ochronę ich interesów informujemy, że w okresie epidemii kancelaria otwarta jest we wtorki oraz piątki od godz. 11.00 do godz. 15.00. Kancelaria nadal wykonuje swoją pracę, korespondencja jest odbierana oraz nadawana.

W przypadku chęci umówienia się na spotkanie z adwokatem – prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub poprzez formularz zawarty na stronie internetowej. 

O zmianach dotyczących godzin otwarcia będziemy Państwa informować.

WSPÓŁPRACA

Kancelaria Adwokacka Michała Sierugi współpracuje z szeregiem adwokatów oraz radców prawnych. Zdajemy sobie sprawę, że do skutecznego świadczenia usług niezbędne jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w ramach konkretnej specjalizacji. Dlatego też, Kancelaria realizuje usługi współpracując m.in. adw. Szymonem Kłusek (sprawy karne), adw. Łukaszem Helsztyńskim (sprawy karne), adw. Łukaszem Domańskim (sprawy cywilne i gospodarcze), jak również z:

Adwokat Magdą Słomską – http://adwokat-slomska.pl/

Adwokat Natalią Seweryn – https://www.adwokat-seweryn.pl/

Adwokat Katarzyną Gorgol – https://adwokatgorgol.pl/

Kancelarią KNS Legal – https://www.knslegal.pl/

Biurem rachunkowym MJ Solution – http://www.mjsolutions.pl/

Dla osób zainteresowanych współpracą z Kancelarią w charakterze pracownika/ współpracownika zapraszamy do kontaktu: rekrutacja@adwokatsieruga.pl

KONTAKT

Skontaktuj się z Nami 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Sieruga

Jak dojechać:

Dane kontaktowe:

Formularz kontaktowy:

BLOG

Przejdź do góry