Ostatnim zagadnieniem, jakie zostanie omówione w ramach cyklu artykułów dotyczących prawa konsumenckiego jest gwarancja. Między wcześniej już opisywaną rękojmią a gwarancją nie ma istotnych różnic poza jedną: gwarancja jest udzielana konsumentowi dobrowolnie, na podstawie własnej decyzji, nie zaś odgórnie narzuconej regulacji prawnej.

Cel gwarancji
Gwarancja, poza implikacjami prawnymi, jest świetnym narzędziem marketingowym. Wiążące zapewnienie klienta o wysokiej jakości produktu wzmaga w nim zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Z tego właśnie powodu przedsiębiorcy chętnie udzielają gwarancji przede wszystkim na szereg cennych produktów takich jak komputery, zaawansowana elektronika, samochody czy biżuteria.

Udzielanie gwarancji
Gwarancji może udzielić producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca. Zdarza się, że gwarantem jest producent, choć produkt kupiliśmy u pośrednika. Stworzenie gwarancji następuje poprzez złożenie oświadczenia gwarancyjnego w dowolnej formie, zatem pisemnie, ustnie, a nawet w reklamie.

Treść gwarancji
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego gwarancja powinna zawierać:
I Wyraźne stwierdzenie, że w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej
II Nazwę i adres gwaranta
III Opis procedury, której uprawniony ma przestrzegać, aby móc skorzystać z gwarancji
IV Wskazanie rzeczy, których dotyczy gwarancja
V Warunki gwarancji
Jeśli oświadczenie gwarancyjne nie stanowi inaczej, okres ochrony wynosi dwa lata.

Uprawnienia wynikające z gwarancji
Zakres uprawnień konsumenta z tytułu gwarancji jest w pełni zależny od woli gwaranta, jednak kształt uprawnień nie zmienia się w czasie – jest określany tylko raz, w momencie sprzedaży. Część przedsiębiorców decyduje się na gwarancję szeroką, zawierającą praktycznie wszystkie zdarzenia niezależne od konsumenta powodujące zmianę właściwości rzeczy sprzedanej. Praktykowane jest również wąskie ujmowanie gwarancji często spotykane w samochodach, gdzie gwarancją objęte są jedynie kluczowe elementy pojazdu takie jak silnik.

Dochodzenie swoich praw z tytułu gwarancji
Zazwyczaj mniej problematyczne jest skorzystanie z gwarancji w porównaniu z rękojmią. Niestety zdarza się czasem, iż przedsiębiorcy starają się poprzez gwarancję wywrzeć pozytywne wrażenie marketingowe jednocześnie nie mając zamiaru wywiązywać się z obowiązków, jakie przez to powstają. Dobrze jest w takiej sytuacji skonsultować się z prawnikiem, by określić jakie kroki należy podjąć, by cała sprawa skończyła się pomyślnie.

M.Z.